• จัดซื้อสินค้า สำหรับร้าน minimart
 • บริหารสินค้าคงคลัง
 • บริหารต้นทุน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Transformation
 • Process Improvement
 • Re-Engineering Process,Change Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Head of Sales Team (Oil, Station)
 • Fulfilling targets sale
 • Acquire new customer, maintain current customer

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human Resources
 • Recruitment
 • Hiring

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programmer
 • Analyst
 • มีประสบการณ์ Implementation Retail, Minimart, CVS

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • บริหารจัดการทีมประกันคุณภาพ
 • จัดเตรียมและจัดทำ Master Test Plan Test Scenario
 • ควบคุมการทดสอบระบบที่มีผลกระทบภายในกลุ่มระบบงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับ SA, BA เพื่อทำความเข้าใจก่อนพัฒนาระบบ
 • พัฒนาโปรแกรม
 • ทดสอบระบบ Unit Test

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ ภาษา .Net
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • System Analyst
 • Developer
 • Lotus Notes Workflow Applicaton

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ภาษา Java-Web Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงาน Mobile Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop Program
 • สรุปความต้องการของ User จากการประชุม
 • ประสานงานและติดต่อสื่อสารกับ User

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Data Scientist, Data Engineer
 • Proficient in SQL Statement
 • Experience in data visualization(Power BI/Tableau)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting, Tax, Budgeting Management
 • Strategic Accounting Management
 • MIS

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
 • ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์
 • ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกรายการปรับปรุงทรัพย์สิน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • พัฒนาเครื่องมือสนันสนุนการบริหารงาน
 • สนับสนุนงานบริหารจัดการโครงการต่างๆ

20-Nov-19

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • จัดทำรายงาน Business Performance
 • วิเคราะห์การบริหารสถานีบริการน้ำมัน

20-Nov-19

 

Applied
 • วิเคราะห์ Process งานต่างๆในแผนก
 • สร้าง และนำเสนอ Business reports
 • สร้าง Auto-report สำหรับ Routine report

19-Nov-19

 

Applied
 • Marketing field
 • Retails / Food and Beverage
 • Oil / Non-Oil

19-Nov-19

 

Applied
 • Marketing Plan
 • Marketing Strategy
 • Product Development & Product Management

19-Nov-19

 

Applied
 • หาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • Supply Chain Category Officer

18-Nov-19

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ CRM, Loyalty
 • Project Management
 • Risk Management

18-Nov-19

 

Applied
 • Perform and manage team to compete audit project
 • Coaching team to complete audit project
 • Review working papers of audit team

15-Nov-19

 

Applied
 • สามารถเขียนภาษโปรแกรม C#.Net หรือ Java
 • มีความรู้และเคยใช้ฐานข้อมูล MSSQL หรือ Oracle
 • สามารถเขียน Web Service และใช้งาน SOAP

15-Nov-19

 

Applied
 • Plan, manage and monitor IT day to day operation
 • Infrastructure Management
 • Hardware and Software maintenance license

14-Nov-19

 

Applied
 • Big Data
 • Business Intelligence ( BI )
 • Data Analytics

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Analytics
 • Data modeling
 • Data Scientist

14-Nov-19

 

Applied
 • สอบทานความถูกต้อง ของผู้ใช้งาน และการกำหนดสิทธิใช้
 • ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยIT
 • อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยIT

14-Nov-19

 

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • Supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

14-Nov-19

 

Applied
 • Budgeting Management
 • Managerial Accounting
 • Budgeting Analytic

14-Nov-19

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

14-Nov-19

 

Applied
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา กระบวนการด้าน IT
 • ป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านIT ในอนาคต
 • ให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย IT

14-Nov-19

 

Applied
 • เก็บรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริง เพื่อปรับปรุง
 • ออกแบบกระบวนการใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เขียน Workflow Process และเขียน Policy ได้

14-Nov-19

 

Applied
 • Identify and provide solutions for technical infra
 • Maintains, monitors, and supports the infra
 • Monitor, config and tuning SAP system

14-Nov-19

 

Applied
 • จัดทำ Test Scenario, Test Case, Test Data, ...
 • ทำการทดสอบระบบงานตาม Test matrix และ Test scenario
 • ควบคุมคุณภาพเพื่อให้สามารถมั่นใจในคุณภาพของระบบงาน

14-Nov-19

 

Applied
 • รับแจ้งปัญหา และบันทึกปัญหาในโปรแกรมที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษา ข้อมูลการใช้งาน และแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

14-Nov-19

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสารของโครงการพัฒนาระบบงานทาง IT
 • บริหารงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

14-Nov-19

 

Applied
 • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
 • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
 • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT

14-Nov-19

 

Applied
 • รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการ

14-Nov-19

 

Applied
 • รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการ

14-Nov-19

 

Applied
 • IT Support
 • แก้ไขปัญหาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

31-Oct-19

 

Applied