• Secretary
 • เลขาผู้บริหาร
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • สวัสดิการส่วนลดที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Aug-17

 

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครั
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

17-Aug-17

 

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • สวัสดิการครอบคลุมถึงครอบครัว
 • มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน

17-Aug-17

 

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบ
 • บริหารโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การขายด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบ
 • บริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
 • ปฎิบัติงานขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมาย

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด , อสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์การตลาด คอนโดมิเนี่ยม

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

14-Aug-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานจัดทำงบประมาณก่อสร้าง
 • งานประมาณราคาและจัดทำงบประมาณการก่อสร้าง
 • การถอดแบบ BOQ

14-Aug-17

 

Applied
 • การบริหารและการจัดการงานด้านศุนย์บริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์งานการควบคุมทีม Call Center
 • ปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ได้คุณภาพ

14-Aug-17

 

Applied
 • ขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
 • สรุปวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
 • บริหารจัดการงานขายและทีมงานขาย

14-Aug-17

 

Applied

VP Business

Pruksa Real Estate Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 10ปีขึ้นไป
 • การบริหาร อสังหาริมทรัพย์แนวราบ/แนวสูง 7ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • กำกับดูแลงานขนส่ง
 • กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล