philip morris trading thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ philip morris trading thailand co ltd
  Philip Morris Trading (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Philip Morris Trading (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อุบลราชธานี
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป, เยี่ยมประมาณ 20 ร้านต่อวัน
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานขายร้านส่ง
  Philip Morris Trading (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป, เยี่ยมร้านค้าประมาณ 20 ร้านต่อวัน
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในงานขายร้านส่ง