• 5 years of experiences in senior level
  • Able to travel and work in upcountry
  • Understand Distributor Management

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • University degree in Engineering and Science
  • Lubricants Business , Lubricants Distributor
  • Able to work in upcountry

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงานธุรการ ธุรการฝ่ายขายอย่างน้อย 1ปี
  • จัดทำรายงานการขายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล