"Nusasiri Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ Nusasiri Public Company Limited
  Nusasiri Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Nusasiri Public Company Limited's โลโก้ของ
  ห้วยขวาง
  • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย
  • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)