new bangkok electric co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job at new bangkok electric co ltd
  New Bangkok Electric Co., Ltd.'s banner
  New Bangkok Electric Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • วุฒิ ปวส./ป.ตรี วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้