"MTS GOLD COMPANY LIMITED"
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน ที่ MTS GOLD COMPANY LIMITED

  Collection Officer

  MTS GOLD COMPANY LIMITED
  พระนคร
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ติดตามหนี้
  • โทรติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ให้บริษัท
  พระนคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
  • ผ่านการอบรมได้รับ single license และ derivative
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  Chief Accountant / สมุห์บัญชี

  MTS GOLD COMPANY LIMITED/MTS GOLD (กลุ่มแม่ทองสุก)
  พระนคร
  • มีประสบการณ์การทำบัญชี มากกว่า 5ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านต้นทุนการผลิต 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องเอกสารการบัญชี และสามารถปิดงบ
  พระนคร
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
  • ผ่านการอบรมได้รับ single license และ derivative
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)