mono technology public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน mono technology public company limited

  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ mono technology public company limited
  Mono Technology Public Company Limited's banner
  Mono Technology Public Company Limited's logo

  Account Executive (TV - Mono 29)

  Mono Technology Public Company Limited
  ปากเกร็ด
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์
  • มีทักษะทางด้านภาวะผู้นำ บริหารทีมขาย
  • มีทักษะทางด้านการขาย การเจรจาโน้มน้าว การต่อรอง