material world co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน ที่ material world co ltd
  Material World Co., Ltd.'s banner
  Material World Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • ปริญญาตรี วิศวกรโยธา เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD , 3 D ได้อย่างชำนาญ
  • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  Material World Co., Ltd.'s banner
  Material World Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • สรรหาบุคลากรให้ได้ตรงตามนโยบายของบริษัทฯ
  • ออกแบบสื่อในการสรรหา พร้อมจัดทำรายงานการสรรหาบุคลา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า