• Degree in International Business, Finance
  • Business Development in CLMV
  • 5 years' experience in Project Management

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Windows Application

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง หรือ ชาย
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในหรือภายนอก 1-5 ปี

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล