• -
 • -
 • -

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจการเงิน ธนาคารพาณิชย์
 • กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
 • สื่อสารหลักเกณฑ์ทางการภายในองค์กร

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การควบคุมภายใน (Internal Audit)
 • วางแผน กำหนดขอบเขต จัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์การด้านตรวจสอบสถาบันการเงิน 2-5 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน Market Risk
 • พัฒนาเครื่องมือวัดและติดตามความเสี่ยงด้านตลาด

28-May-20

 

Applied
 • จัดทำและนำเสนอบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
 • นำเสนอบทวิเคราะห์ภาวะแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมภาพรวม
 • จัดทำข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop & manage investment products, Mutual fund
 • Self-driven, Hands-on, High-energy
 • Fluent in English

25-May-20

 

Applied