• งานจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 • งานทะเบียนกรรมการ งานทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • จัดทำรายงานประจำปี รายงานข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst

Land and Houses Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assess credit risk factors and risk measurement
 • Manage and analyze credit risk modeling
 • Conduct credit risk portfolio report

16-Aug-17

 

Applied
 • พัฒนา นำเสนอ ทบทวน นโยบายความเสี่ยงด้านการตลาด
 • พัฒนาเครื่องมือความเสี่ยงด้านการตลาด
 • ติดตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ ธปท.

16-Aug-17

 

Applied
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และโปรโมชั่น
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การสนับสนุน ติดตาม ควบคุม และรายงานผลของผลิตภัณฑ์

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead Development,product
 • Monitor competitors product
 • Strategic

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด, จัดกิจกรรมตลาด
 • วางแผนดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ติดตามกลยุทธ์ของแต่ละสาขา

12-Aug-17

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interpreter
 • Translating the documents or dialogues
 • English language

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล