"land and houses bank public company limited."
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน ที่ land and houses bank public company limited.
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ

  Business Analyst for Mutual Fund Application

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  สาทร
  • Experience in mutual fund’s related applications
  • Excellent communication & Good command in English
  • Define analyze&prioritize mutual fund appfeatures
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ

  Compliance Manager/AVP

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  สาทร
  • กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ

  Trade Finance Product Manager (Manager - AVP)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  สาทร
  • Product Manager :Trade Finance
  • Strategic Plan
  • Work with RM
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ
  สาทร
  • Recommend investment strategy&Plan to client & RM
  • Jointly design investment product
  • Coach & arrange training all investment knowledge
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ
  สาทร
  • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
  • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ
  สาทร
  • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
  • Relationship Manager / Relationship Director
  • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ
  สาทร
  • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
  • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ
  สาทร
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's โลโก้ของ

  Accounting Manager

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  สาทร
  • ดำเนินการปิดบัญชีกองทุน
  • ทำงบการเงินกองทุนรวม ,สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบุคคล
  • จัดทำรายงานและนำส่งภาษี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)