"High Shopping Co. Ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน ที่ High Shopping Co. Ltd.
  High Shopping Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ห้วยขวาง
  • ประสบการณ์ในการฝึกอบรมสินค้าและบริการ
  • ประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน
  • เวลางานปกติ วันจันทร์-ศุกร์ (9.00-18.00 น.)
  High Shopping Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ห้วยขวาง
  • ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าทีมขาย 2ขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานขายสินค้าทางโทรศัพท์
  • สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้
  High Shopping Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 2-6 ปี ในด้านงานโฆษณา
  • ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  High Shopping Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Merchandise and Marketing

  High Shopping Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Bachelor’s Degree in any field
  • New graduate who interesting in Living, Food or IT
  • Good command in English and computer skills
  High Shopping Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  จตุจักร
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ 1 – 4 ปี
  • บุคลิกภาพดี น้ำเสียงน่าฟัง มีสไตล์เป็นของตัวเอง
  High Shopping Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Assistant Producer

  High Shopping Co., Ltd.
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
  • สามารถทำงานร่วมมือและสื่อสารกับผู้คนได้ในทุกระดับ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)