government pension fund
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ government pension fund
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการองค์กร อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถในการสรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุมได้
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ PowerPoint ได้ดี
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  เลขานุการผู้บริหารสูงสุด

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ระบบบัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ