fosera co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ fosera co ltd
  Fosera Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานด้านบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน
  • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์และอาทิตย์)