• เชียร์ขายสินค้าอาหารสัตว์
  • จัดเรียงสินค้าอาหารสัตว์ตามร้าน Pet Shop
  • เก็บข้อมูลการตลาด

16-Oct-19

 

Applied
  • โปรโมทสินค้า ,วางแผนการตลาด,คิดโปรโมชั่นใหม่ๆ
  • วิเคราะห์คู่แข่ง,เก็บข้อมูลคู่แข่ง,แก้ปัญหาได้ดี
  • สรุปข้อมูลทางการตลาด,มีทักษะในการวิเคราะห์

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ตรวจสอบรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากร
  • ตรวจสอบ จัดทำ และตรวจสอบ AP/AR
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

15-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่