"fitness first (thailand) ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ fitness first (thailand) ltd.
  Fitness First (Thailand) Ltd.'s banner
  Fitness First (Thailand) Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแล ซ่อมบำรุง
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  Fitness First (Thailand) Ltd.'s banner
  Fitness First (Thailand) Ltd.'s logo
  สาทร
  • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูล่าเพิ่ม
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)