"Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA's logo

  วิศวกรความมั่นคงปลอดภัย/security Engineer/ Cybersecurity

  Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) / ETDA
  ห้วยขวาง
  • มีความสนใจและมีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ
  • หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)