eastern sugar cane public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน ที่ eastern sugar cane public company limited
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • ประมาณการทางการเงิน 3 ปี
  • แผนงบประมาณประจำปี
  • ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุน
  • คำนวณต้นทุนการผลิต
  • ควบคุมการปิดบัญชีต้นทุนและ Inventory
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีลูกหนี้
  • ตรวจสอบรายงานทางภาษีซื้อ (ภพ.30) ประจำเดือน
  • ตรวจสอบ/บันทึกตั้งลูกหนี้ พร้อมกระทบยอด
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีเจ้าหนี้
  • ตรวจสอบรายงานทางภาษีซื้อ (ภพ.30) ประจำเดือน
  • ตรวจสอบ/บันทึกตั้งหนี้ พร้อมกระทบยอด
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • รายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ติดตามผลโครงการลงทุน
  • วิเคราะห์ผลประกอบการ ราย BUSINESS UNIT