• Master's Degree in related field
 • Not over 45 years old
 • At least 3 years experience

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน, ตรวจสอบการทำบัญชีและดูแลเรื่องการเงิน
 • มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายภาษีอากร, งบประมาณ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน Database สามารถเขียน Code
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Website ที่ใช้งานแบบ CMS

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality (only)
 • Native speaker and fluent in English
 • Minimum 2 - 3 years of experiences

17-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality and native speaker
 • Age not over 35 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting field

07-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล