chan wanich co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน ที่ chan wanich co ltd
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s logo
  เมืองสมุทรปราการTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ปสก.พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ประจำโรงงานพระประแดง ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s logo
  พระประแดง
  • *IT System Analysis / IT Admin
  • * IT Auditor
  • Computer Science, MIS or IT related