"carabao tawandang co. ltd."
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ carabao tawandang co. ltd.
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีความรู้ในด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  • มีความรู้เรื่องภาษีอากรของธุรกิจ
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีบัตรผู้ชำนาญการศุลกากร
  • มีรถยนต์ ส่วนตัวที่สามารถใช้ในงานได้
  • มีประสบการณ์ด้าน โลจิสติกส์