business services alliance co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน ที่ business services alliance co ltd
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ช่วยพัฒนา Software Web Application
  • มีความสนใจด้านระบบ MySQL,Python
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • มีทดลองงาน 3 วัน
  • มีค่าเข้ากะ 3,000 บาท
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • TOEIC 400+ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • บริหารงานทั่วไป จัดการเอกสาร
  • ประสานงานหน่วยงานภายในภายนอก
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Toeic 550 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปี
  • ทำงานที่ ปตท.สำนักงานใหญ่ จตุจักร
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  จตุจักรTHB 16K - 25K /เดือน
  • สัญญาจ้างประจำ
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  • เข้าใจในกระบวนการทำงานของ Service Desk
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  จตุจักรTHB 16K - 20K /เดือน
  • โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์