boonrawd brewery co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน ที่ boonrawd brewery co ltd
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Trade Marketing (Traditional Trade)
  • ดำเนินการตามแผนงานและจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ดุสิต
  • ประสบการณ์ทำงาน : 1 - 5 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คุณสมบัติอื่นๆ : CCNA,CompTIA Security+
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ดุสิต
  • Develop data and Architech strategy
  • Design Dashboard, BI Report
  • Minimum 3-5 year experience in IT Data
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • Development Applications, Embeded Database
  • Design Application Flutter ( Android, iOS )
  • สถานที่ทำงาน : BTS หมอชิต
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Cost control
  • จัดเตรียมทำงบประมาณ
  • ควบคุมการใช้งบประมาณ