bangkok aviation fuel services public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน ที่ bangkok aviation fuel services public company limited
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน
  • มีความสุขุมละเอียดรอบคอบ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo

  นักตรวจสอบภายใน

  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน
  • มีความสุขุมละเอียดรอบคอบ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ SAP และ ERP อย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 2 ปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การฝึกอบรม, ประกันชีวิต
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ระบบการปฎิบัติ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน