• วางแผนจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไข
 • มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มีความรู้เชิงสถิติและ Reliability Integrity

14-Oct-19

 

Applied
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างประเทศ
 • บริหารข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
 • นิติศาสตร์

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี
 • แนะนำแนวทางด้านการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

14-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
 • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

14-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาระบบควบคุม หรือ การวัดคุม
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ปัญหางานซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม / อุปกรณ์วัดคุม 0-7 ปี

11-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT
 • AIS MIS SIT ICT Business Information Systems
 • GTAG COBIT or ITIL

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Change Agent Business Consultant
 • Change Management Business Process
 • Culture Transformation

08-Oct-19

 

Applied
 • Treasury and Corporate Finance
 • loan, bond , structured financing
 • business data and develop financial models

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied