"Bangchak Corporation Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน "Bangchak Corporation Public Company Limited"

  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ Bangchak Corporation Public Company Limited
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Analyst - Portfolio Management

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  พระโขนง
  • Portfolio Strategic decision making
  • Develop and implement portfolio management measure
  • Able to analyze financial statement
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • สร้างความสัมพันธ์และภาพพจน์ที่ดีกับสถาบันการเงิน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • สร้างสรรค์ และวางแผนงานโฆษณาที่สอดคล้องกับบริษัท
  • สร้างสรรค์ จัดทำ content สำหรับงานสื่อสารการตลาด
  • ประสานงานกับ Agency ตรวจสอบคุณภาพงานโฆษณา