• Implement & plan for digital communication
 • Responsible for all online marketing activities
 • Initiate and execute marketing new way for online

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทความ
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • PR

18-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
 • นำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle for all graphic designing, artworks, etc.
 • Bachelor in Arts, Com Arts, Multimedia
 • Min. 2 years of direct exp. in Graphic Design

17-Aug-17

 

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 2-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล