"SNC Former Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SNC Former Public Company Limited's banner
  SNC Former Public Company Limited's logo

  Planning Engineer/ Process Engineer

  SNC Former Public Company Limited
  บางบ่อ
  • วิเคราะห์ ขบวนการผลิต และสามารถนำเสนอการแก้ปัญหา
  • นำระบบ ERP เข้าไปใช้ในขบวนการผลิต
  • วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวนกิจกรรมลดค่าใช้จ่าย
  SNC Former Public Company Limited's banner
  SNC Former Public Company Limited's logo

  Automation Engineer

  SNC Former Public Company Limited
  บางบ่อ
  • มีประสบการณ์Vision Camera และ Web Application
  • งานด้านออโตเมชั่น ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรม
  • วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
  SNC Former Public Company Limited's banner
  SNC Former Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์ SAP 3-5 ปี ทางด้าน FI CO
  • ได้รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มีCPD