Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 87 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Motion Graphic

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานครีเอทีฟที่เอเจนซี่
  • ประสบการณ์ในงาน motion graphic อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานตัดต่อภาพ ถ่ายวีดีโอ โฆษณา 5 ปี
  GRID & CO's logo
  Wattana
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D MAX หรือ Corona ได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ให้คำปรึกษา งานตกแต่งภายในได้
  Next