• Develop, implement, manage overall club strategy
 • Ensure achievement of club targets
 • Produce accurate budgeting as required

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • วันลาพักร้อน 15 วัน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและสมาชิก
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีใจรักในการบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (โยคะ)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย
 • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล สามารถพัฒนาการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide support to coordinate day-to-day operation
 • Experience in delivering impeccable CS
 • Understanding of health and fitness industry

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years experience in comparable position
 • Experience delivering impeccable customer service
 • Understanding of health and fitness industry

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ที่ปรึกษาด้านสมาชิกสามารถสนับสนุนองค์กร
 • สนับสนุนยอดขายในการเพิ่มสมาชิกให้กับองค์กร
 • เข้าใจถึงวิธีการที่เหมาะสมในการให้คำปรึกษา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years’ experience
 • Experience delivering impeccable customer service
 • Understanding of health and fitness industry

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าและตอบคำติชมของลูกค้า
 • ทำงานเป็นกะ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5 วันต่อสัปดาห์
 • วันลาพักร้อน 10 วัน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย
 • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล สามารถพัฒนาการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ที่ปรึกษาด้านสมาชิกสามารถสนับสนุนองค์กร
 • สนับสนุนยอดขายในการเพิ่มสมาชิกให้กับองค์กร
 • เข้าใจถึงวิธีการที่เหมาะสมในการให้คำปรึกษา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและสมาชิก
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีใจรักในการบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเดินทางไปทำงานสาขาต่างประเทศได้
 • สุขภาพแข็งแรงและบุคลิกภาพดี ผ่านการฝึกอบรมการนวดแผ
 • ผ่านการฝึกอบรมการนวดแผนไทยอย่างน้อย150 ชั่วโมง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cooperate with patients and Medical team
 • Graduate Nursing or medical field
 • Evaluate the patients’ comment

19-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานอย่างน้อย 3 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพยาบาล
 • รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ทีมแพทย์

19-Jan-19

 

Applied
 • High Commission & Incentive
 • Exp. in Project Sales / Sales is preferable
 • Passion in Fitness / Wellness / Gym

18-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-2Year professional of Quality Assurance
 • quality standard eg.ISO, GMP, GDP, RA requirements
 • Experience of exposure to Regional communication

18-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regulatory Affairs, Cosmetics, Beauty, Food
 • Thai FDA
 • 5 years experience in cosmetics

18-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science
 • Managing the sales and customer relationship
 • Develop system to improve quality of sales

18-Jan-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • บริการ เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้า ใ8คำปรึกษา
 • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ
 • จัดทำรายงานสินค้า ยอดขาย ในแต่ละวัน

18-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese
 • Receptionist
 • Clinic

18-Jan-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sport International Company
 • Fresh Graduated are Welcome
 • Be the Business owner of your Sport

18-Jan-19

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied