Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 33 jobs
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s banner
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาด
  • มีความรู้ในระบบมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
  • มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์ Sales ในกลุ่ม Automotive
  • มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าจำนวนมาก,Improvement งานได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)