Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,330 jobs
  PMT THE HOUR GLASS's banner
  PMT THE HOUR GLASS's logo

  Cashier / Finance Officer

  PMT THE HOUR GLASS
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน และการทำงานเอกสาร
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • ตรวจรายงานการขายที่เกี่ยวข้องส่งสำนักงานใหญ่
  Thai Steel Cable Public Company Limited's banner
  Thai Steel Cable Public Company Limited's logo

  BOI Officer

  Thai Steel Cable Public Company Limited
  Chonburi
  • รับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านสิทธิประโยชน์ BOI
  • จบปริญญาตรี สาขาทีเกี่ยวข้องและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน BOI อย่างน้อย 2-5 ปี
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • FIXED-ASSET
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s banner
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี และภาษีอากร
  • มีประสบการณ์ทำงบ PAE และเซ็นต์ผู้จัดทำบัญชี CPD
  Next