Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 334 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • 3 ears of experience as company secretary
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทมหาชน
  • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • 3 ears of experience as company secretary
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทมหาชน
  • จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
  • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
  • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานธรรมาภิบาล
  • มีทักษะในการเขียนรายงาน การเขียนบทความ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย 2 ปี
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming)
  Next