Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 74 jobs
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • สาขาพยาบาลศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
  • พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
  • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาล
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  Regulatory Affair Officer (Medical Device)

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  Klongtoey
  • ป.ตรี วิศวกรรมชีวการแพทย์,ชาย/หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo

  Product & Marketing Manager

  Premier Business Inter Co., Ltd.
  Pathumwan
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • รังสีเทคนิค
  Next