• Experience in mutual fund’s related applications
 • Excellent communication & Good command in English
 • Define analyze&prioritize mutual fund appfeatures

20-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

20-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Manager :Trade Finance
 • Strategic Plan
 • Work with RM

20-Oct-20

 

Applied
 • Recommend investment strategy&Plan to client & RM
 • Jointly design investment product
 • Coach & arrange training all investment knowledge

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
 • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน

16-Oct-20

 

Applied
 • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
 • Relationship Manager / Relationship Director
 • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ

16-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

15-Oct-20

 

Applied
 • ดำเนินการปิดบัญชีกองทุน
 • ทำงบการเงินกองทุนรวม ,สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบุคคล
 • จัดทำรายงานและนำส่งภาษี

15-Oct-20

 

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

15-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied