insurance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการเงิน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo

  Business Analyst Financial (Senior Staff)

  Thai Life Insurance Public Company Limited
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านการเงิน
  • มีประสบการณ์ในการทำ Business Requirement
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  • วางแผน ควบคุมดูแล งานเอกสารด้านสินเชื่อ
  • ประสบการณ์ทางด้านบริหารสินเชื่อไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ฝ่ายธุรกิจสินเชื่อ ฝ่ายธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  • สอบทานสินเชื่อ หรืองานตรวจสอบภายใน
  • การวิเคราะห์สินเชื่อ,การป้องกันการทุจริตสินเชื่อ
  • กฎระเบียบสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  • ดูแลบริหารจัดการงานด้านการเงินสาขาทั่วประเทศ
  • งานการรับชำระเงิน เช่น เบี้ยประกัน
  • ประสบการณ์งานด้านการเงิน ในธุรกิจประกันภัย
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  • วางแผนบริหารจัดการทางการเงิน
  • สร้างความคุ้มครองและหลักประกันให้ลูกค้า
  • ตอบโจทย์ความต้องการในด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)