Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 of 18 jobs
  Chan Wanich Co., Ltd.'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิป.ตรี สาขาการไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน PLC
  • สามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์ได้
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s banner
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพ 2 ปีขึ้นไป
  • ผ่านงานในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s banner
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ปวช. - ปวส. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ควบคุมการผลิตและวางแผนงานการผลิต
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s banner
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากผ่านงานในโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Italian-Thai Development Public Company Limited's banner
  Italian-Thai Development Public Company Limited's logo

  Technician

  Italian-Thai Development Public Company Limited
  Chonburi
  • วุฒิการศึกษา ปวช / ปวส.
  • ประสบการณ์ทำสีในอุตสาหกรรม Oil & Gas 2-3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Word / Excel ได้
  Thaioil Energy Services Company Limited's banner
  Thaioil Energy Services Company Limited's logo

  Refinery operator

  Thaioil Energy Services Company Limited
  Chonburi
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี