insurance
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-42 จาก 42 ตำแหน่งงาน
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  Others
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการด้านงานสนับสนุนช่องทางการขายผ่านธนาคาร
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการด้านงานสนับสนุนช่องทางการขายผ่านธนาคาร
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการด้านงานสนับสนุนช่องทางการขายผ่านธนาคาร
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดต่อประสานงาน
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo

  DM Customer Retention and Collection Manager

  Thai Life Insurance Public Company Limited
  Dindaeng
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมติดตามเบี้ย อย่างน้อย2ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารจัดการทีม Call Center
  ก่อนหน้า
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)