"Thai Beverages Public Company Limited"
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน "Thai Beverages Public Company Limited"

  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์และวางแผน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านการตลาดหรือพัฒนาธุรกิจ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  JatuchakTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจช่องทาง Modern Trade
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง