thai beverage public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Thai Beverages Public Company Limited's โลโก้ของ
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี ด้าน ระบบไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคส์ เครื่องกล
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
  • ดำเนินการเดินระบบประกอบอาคาร ตามที่กำหนด
  Thai Beverages Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Thai Beverages Public Company Limited's โลโก้ของ
  คลองเตย
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)