Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 35 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Safety Officer

  True Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
  • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง
  Sun Metal Co., Ltd.'s banner
  Sun Metal Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเเบบเบื้องต้น
  • สามารถใช้โปรเเกรม Auto Cad ได้
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบ 0-2 ปี
  Next