Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  91-120 of 1,158 jobs
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s banner
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาด
  • มีความรู้ในระบบมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
  • มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์
  Cosmo Corporation Group's banner
  Cosmo Corporation Group's logo
  RajtheveeTHB 20K - 35K /month (negotiable)
  • รักการเดินทาง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้
  • ทัศนคติดีต่องานขาย มั่นใจในตัวเอง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงานทันที
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสื่อสาร การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารอย่างน้อย 3 ปี
  • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEIC Score >600)

  Digital Marketing/Digital Marketing

  Accolade Corporation Co., Ltd.
  Dusit
  • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • างแผนและแนวทางการจัดทำ Content เนื้อหาเว็บไซต์, เพ

  Event Coordinator / Project Manager

  Communication One Co., Ltd.
  Huaykwang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ MS Office และบัญชีเบื้องต้น
  • เคยผ่านงาน Event Organizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Prev
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)