thai beverage public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo

  Trade Execution Officer

  Thai Beverages Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรี/ โท ด้านการตลาด การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  • มีความรู้เรื่อง branding และการจัดทำสืื่อ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)