compliance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs
  Q Hunter Company Limited's banner
  Q Hunter Company Limited's logo
  Bangsue
  • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช - ปวส. หรือ ป.ตรี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel)
  • มีทักษะด้านงานเอกสาร และการสื่อสารที่ดี
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายอสังหา 5 ปีขึ้น
  • มีประสบการณ์และบริหารงานก่อสร้างแนวราบ 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถควบคุมงานและบริหารการตลาดได้
  Next