The Beaumont Partners Co., Ltd.

Thai, Science and Music Teachers Wanted /ต้องการครูภาษาไทย ครูวิทยาศาสตร์ และ ครูดนตรี

The Beaumont Partners Co., Ltd.

Thai, Science and Music Teachers Wanted /ต้องการครูภาษาไทย ครูวิทยาศาสตร์ และ ครูดนตรี

The Beaumont Partners Co., Ltd.

Job Highlights

 • มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนที่
 • และโอกาสในการพัฒนาอาชีพการสอน
 • ความกระตือรือร้น

Job Description

เราแสวงหาครูที่มีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์และได้รับการรับรองการเป็นครูเพื่อเป็นผู้นำการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาดนตรี ผ่านหลักสูตรภาษาไทยในสภาพแวดล้อมชนบทของจังหวัดชัยภูมิ

ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องมีคุณสมบัติในการสอนภาษาไทย วิทยาศาสตร์ หรือ ดนตรี โดยใช้หลักสูตรภาษาไทย ทั้งนี้จะต้องสามารถนำหลักสูตรนานาชาติมาร่วมสอนภายในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไปจนถึงการใช้กับเพื่อนร่วมงาน   

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและร่วมสมัย ความคิดริเริ่มในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมไปถึง การทำเกษตรอินทรีย์และการเกษตรงานบริการ และความคิดริเริ่มอื่นๆจากชุมชน 

โรงเรียนได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 และเป็นโรงเรียนมูลนิธิที่ให้การศึกษาฟรี แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเปิดในปี 2022 และ 2023 ในภายหลัง)  

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องตระหนักถึงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและคุณค่าของชุมชน และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในจังหวัดในขณะที่สามารถนำนักเรียนและครูไปสู่เพิ่มระดับการเรียนรู้หนังสือและการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สูงสุด 

สวัสดีการสำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 

1.ประกันสุขภาพ 

2.เงินสงเคราะห์ 

3.ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ 

4.การสนับสนุนและการฝึกอบรบแบบมืออาชีพ 

รายละเอียดงาน  

 • เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาษาอังกฤษในโรงเรียน  

 • ทำงานร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  

 • ใช้กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

 • ทำงานร่วมกับครูใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์สำหรับการปฏิบัติตาม  

 • ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

 • สามารถใช้และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้เข้ากับเด็กนักเรียนทุกช่วงวัยได้  

 • ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตเกี่ยวกับเอกสารและระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน  

 • เป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตให้กับโรงเรียน  

ข้อกำหนดอื่นๆ 

จากสถานที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ห่างจากตัวเมือง 20 – 25 นาที จะมีเพียงผู้คนที่มีจักรยานหรือรถยนต์ส่วนบุคคล ที่จะสามารถเข้าไปในตัวเมืองได้ เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เอื้อต่อความสะดวก ดังนั้นผู้สมัครจะต้องรับทราบว่าสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทได้ ทั้งนี้จะมีเพียงตลาดเล็กๆ ใกล้กับที่พักที่เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้เท่านั้น 

 

Additional Information

Career Level
หัวหน้างาน
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
3 ปี
Job Type
งานเต็มเวลา
Job Functions

Additional Company Information

Industry