Thai Life Insurance Public Company Limited

Telesales Manager

Thai Life Insurance Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

Telesales Manager

Thai Life Insurance Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Telesales Management
 • Manage Telesales Team
 • Call center Management

รายละเอียดงาน

Job Summary : 

รับผิดชอบบริหารการทำงานของทีมขาย ( Telesales )   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด จัดการดูแลให้ขบวนการทำงายของทีมขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักของ คปภ. รวมทั้งวิเคราะห์และพัฒนาการทำงานเพื่อทำให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานและทีมงานให้อยู่ภายใต้การทำงานที่มีมาตรฐานและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งรักษาและจัดเก็บข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าในระดับสูงสุด

 Key Responsibilities :

 • บริหารวางแผนการทำงาน ดูแลงานขายทีม Telesales  ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละปีที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้ตาม KPIs  หลักขององค์กร
 • วางแผนกำหนดแนวทางการทำงานทั้งรายวัน รายเดือน เพื่อให้บรรลุยอดขายได้ตามเป้าหมาย วางแผนการขายและประมาณการยอดขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจัดทำโครงการรองรับแผนงาน เพื่อควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • พัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
 • ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดโปรแกรมกระตุ้นการขายเพื่อให้บรรลุยอดขาย
 • บริหารจัดการทีมขายเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานในแต่ละวันราบรื่นถูกต้องตามขบวนการที่ คปภ. กำหนด
 • กำกับดูแลทีมขายเพื่อเพิ่มรายได้และให้บริการงานขาย สร้างความพึงพอใจในการขายและการบริการอย่างดีเยี่ยมและเกินความคาดหวังของลูกค้า
 • สำรวจ วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันของการตลาดและการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • จัดให้มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานขาย
 • จัดส่งรายงานทั้งรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน รวมทั้งวิเคราะห์สถานณการณ์การทำงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างต่อเนื่อง
 • จัดให้มีการจ้างและจัดหาพนักงานขายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมขาย
 • บริหารจัดการคัดเลือกพนักงานเข้ามาร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนการลาออกของพนักงาน การขาดลามาสายของพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

.Qualifications:

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่  30 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างดีเลิศและคล่องแคล่ว
 • สามารถบริหารทีมขาย และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการและมีความเป็นผู้นำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
8 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

Thai Life Insurance Public Company Limited is the first life insurance company by Thais. We are an outstanding and one of the leading life insurance companies as well as being the best and most caring life insurance company for the Thai people. With a wide range of life insurance products and services, it is our commitment to satisfy the financial needs of Thais. To support our continuous growth and to better serve our customers, we are now looking for dynamic, energetic and motivated candidates to join our team in the following positions :

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน