Pruksa Real Estate Public Company Limited

Survey Project Manager/Survey Project Manager

Pruksa Real Estate Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Jan 2021

Survey Project Manager/Survey Project Manager

Pruksa Real Estate Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • งานสำรวจ โยธา ก่อสร้าง
  • Construction Planning & Control
  • Material Requirement & Planning

รายละเอียดงาน

Job Accountabilities

บริหารจัดการงานสำรวจและกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานงานตามทีบริษัทกำหนด และรับผิดชอบข้อมูลการสำรวจให้ตรงกับใบอนุญาตจัดสรร และโฉนดของกรมที่ดิน ตลอดจนกำกับดูแลงานสำรวจให้อยู่ในงบประมาณ แผนงาน รวมทั้งใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1 บริหารจัดการงานสำรวจโครงการ

- บริหารจัดการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมงานเบื้องต้นในการก่อสร้าง ทั้งตรวจสอบขอบเขตพื้นที่โครงการร่วมกับฝ่ายธุรกิจเฉพาะและกรมที่ดินฝ่ายงบประมาณโครงการ

- บริหารต้นทุนการสำรวจให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

2 พัฒนาและปรับปรุงงานสำรวจให้มีประสิทธิภาพ

- วางแผน กำหนดนโยบาย/แนวทาง รวมถึงวิธีการปรับปรุงการทำงานให้กับฝ่ายสำรวจโดยประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง(PM/PE) เพื่อรับทราบแผนงานการก่อสร้างโครงการต่างๆและกำหนดนโยบาย แนวทางและวิธีการทำงาน ให้กับทีมงานสำรวจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

3  รับผิดชอบด้านงานความปลอดภัยในการสำรวจ

- ร่วมวางแผนด้านความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบควบคุมการสำรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

การศึกษา:ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์ ด้านงานสำรวจ โยธา ก่อสร้างหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7-9 ปี และการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 2-3 ปี

มีความรู้ด้าน Construction Planning & Control

มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Pruksa Real Estate Public Company Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง

ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

“พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ