Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

Service Training & Technical/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Service Training & Technical/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิค

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  • อิเล็กทรอนิกส์
  • จัดทำสื่อการสอนและอบรม

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

– จัดทำสื่อการสอนและอบรมให้แก่ช่างบริการและลูกค้า
– ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ

– ชาย อายุ 22-30 ปี
– ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ, อิเล็กทรอนิกส์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง