Thai Life Insurance Public Company Limited

Senior Operation Payment /เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนการเงินจ่าย

Thai Life Insurance Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 09 Mar 2021

Senior Operation Payment /เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนการเงินจ่าย

Thai Life Insurance Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • payment,Internet Banking
 • Banking,Digital Banking
 • Senior operation payment Support

รายละเอียดงาน

Job Descriptions

 • ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของเอกสารการจ่ายและอัพโหลดข้อมูลส่งธนาคารผ่านระบบธนาคารเพื่อดำเนินการจ่ายประเภทต่างๆพร้อมทั้งลงบัญชี
 • ตรวจสอบและควบคุมการจัดพิมพ์เอกสารใบเสร็จเพื่อประกอบการจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตรวจสอบและควบคุมการอายัด ยกเลิก เช็ดพร้อมลงบัญชีปรับปรุงรายการจ่ายเพื่อจ่ายใหม่หรือยกเลิกการจ่าย
 • ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องพร้อมลงนามในเอกสารประกอบการจ่ายของธุรกิจพันธมิตร
 • ตรวจสอบและควบคุมการพิมพ์เช็คพร้อมลงบัญชีผ่านระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายภายในบริษัท
 • ตรวจสอบและควบคุมการจัดส่งเอกสารประกอบการจ่ายให้โรงพยาบาลและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมอัพโหลดข้อมูลส่งธนาคารผ่านระบบเพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย
 • ตรวจสอบและความถูกต้องพร้อมลงนามในเอกสารประกอบการเบิกค้าธรรมเนียนของเจ้าหน้าที่รับ - ส่งเอกสาร
 • ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและลงนามผ่านระบบอินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง
 • ให้ Requirement เพื่อจัดทำโครงการและพัฒนาระบบงานของส่วนการเงินจ่าย และดำเนินการตามแผนโครงการเพื่อให้เป็นไปตาม Requirement และสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี - โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินจ่าย ตรวจสอบการจ่ายและการดำเนินการจัดทำโครงการ อย่างน้อย 5-7 ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel (Vlookup, Pivot)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล วางแผนที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินจ่ายและการดำเนินการจัดทำโครงการในธุรกิจประกันชีวิตและการเงินการธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

Thai Life Insurance Public Company Limited is the first life insurance company by Thais. We are an outstanding and one of the leading life insurance companies as well as being the best and most caring life insurance company for the Thai people. With a wide range of life insurance products and services, it is our commitment to satisfy the financial needs of Thais. To support our continuous growth and to better serve our customers, we are now looking for dynamic, energetic and motivated candidates to join our team in the following positions :

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน